Có 1 kết quả:

wěi jūn

1/1

wěi jūn

giản thể

Từ điển phổ thông

dùng hình nộm giả làm quân

Từ điển Trung-Anh

puppet army