Có 1 kết quả:

wěi liè

1/1

wěi liè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) inferior
(2) false