Có 1 kết quả:

wěi shàn zhě

1/1

wěi shàn zhě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hypocrite