Có 1 kết quả:

Bó tè lán dé ㄅㄛˊ ㄊㄜˋ ㄌㄢˊ ㄉㄜˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Bertrand (name)