Có 1 kết quả:

Bó tè lán dé

1/1

Từ điển Trung-Anh

Bertrand (name)