Có 1 kết quả:

Bó luó bēn ní sā

1/1

Từ điển Trung-Anh

Peloponnese (peninsula in southern Greece)