Có 1 kết quả:

Bó shā

1/1

Bó shā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Bertha (name)