Có 1 kết quả:

gū dìng

1/1

gū dìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to assess
(2) to estimate the value