Có 1 kết quả:

bàn jūn rú bàn hǔ

1/1

bàn jūn rú bàn hǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

accompanying one's sovereign can be like accompanying a tiger (idiom)