Có 1 kết quả:

bàn zòu

1/1

bàn zòu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cùng tấu nhạc

Từ điển Trung-Anh

to accompany (musically)