Có 1 kết quả:

bàn niáng

1/1

bàn niáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bridesmaid
(2) maid of honor
(3) matron of honor