Có 1 kết quả:

bàn yǒu

1/1

bàn yǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be accompanied by

Một số bài thơ có sử dụng