Có 1 kết quả:

bàn jǔ zhèn

1/1

bàn jǔ zhèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

adjoint matrix (math.)