Có 1 kết quả:

líng yá lì chǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) clever and eloquent (idiom); fluent
(2) having the gift of the gab