Có 1 kết quả:

shēn yuān

1/1

shēn yuān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to right wrongs
(2) to redress an injustice