Có 1 kết quả:

shēn zhǎn tái

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) runway (for a fashion show etc)
(2) catwalk