Có 1 kết quả:

shēn yán

1/1

shēn yán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 延伸[yan2 shen1]