Có 1 kết quả:

shēn zhāng

1/1

shēn zhāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to uphold (e.g. justice or virtue)
(2) to promote