Có 1 kết quả:

shēn lǎn yāo ㄕㄣ ㄌㄢˇ ㄧㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to stretch oneself (on waking or when tired etc)