Có 1 kết quả:

shēn lǎn yāo

1/1

shēn lǎn yāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to stretch oneself (on waking or when tired etc)