Có 1 kết quả:

shēn suō

1/1

shēn suō

phồn thể

Từ điển phổ thông

kéo thẳng ra, duỗi ra

Từ điển Trung-Anh

(1) to lengthen and shorten
(2) flexible
(3) adjustable
(4) retractable
(5) extensible
(6) telescoping (collapsible)

Một số bài thơ có sử dụng