Có 1 kết quả:

shēn kāi

1/1

shēn kāi

phồn thể

Từ điển phổ thông

kéo căng ra, mở căng ra

Từ điển Trung-Anh

to stretch out