Có 1 kết quả:

jiā yē qín

1/1

jiā yē qín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gayageum
(2) Korean 12-stringed zither