Có 1 kết quả:

Jiā lì lüè

1/1

Jiā lì lüè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Galileo Galilei (1564-1642), Italian scientist