Có 1 kết quả:

Jiā luó huà lǐ lùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Galois theory (math.)
(2) also written 伽羅瓦理論|伽罗瓦理论