Có 1 kết quả:

qié lán

1/1

qié lán

giản thể

Từ điển phổ thông

con già lam, chim bồ nông