Có 1 kết quả:

dàn fán

1/1

dàn fán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) every single
(2) as long as