Có 1 kết quả:

Bù liè tǎ ní

1/1

Từ điển Trung-Anh

Brittany or Bretagne, area of western France