Có 1 kết quả:

bù gào

1/1

bù gào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) posting on a bulletin board
(2) notice
(3) bulletin
(4) to announce