Có 1 kết quả:

wèi tú

1/1

wèi tú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

raster graphics