Có 1 kết quả:

wèi jí rén chén ㄨㄟˋ ㄐㄧˊ ㄖㄣˊ ㄔㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have reached the highest official positions