Có 1 kết quả:

dī jì liàng zhào shè

1/1

Từ điển Trung-Anh

low dose irradiation