Có 1 kết quả:

dī fàng shè xìng fèi wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

low level waste