Có 1 kết quả:

dī lán ㄉㄧ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

low hurdles (track event)