Có 1 kết quả:

dī lán

1/1

dī lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

low hurdles (track event)