Có 1 kết quả:

dī děng dòng wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lower animal
(2) primitive life-form