Có 1 kết quả:

dī shēng xì yǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) in a whisper
(2) in a low voice (idiom)