Có 1 kết quả:

dī yīn tí qín

1/1

dī yīn tí qín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) double bass
(2) contrabass