Có 1 kết quả:

zhù chù

1/1

zhù chù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) residence
(2) dwelling
(3) dwelling place

Một số bài thơ có sử dụng