Có 1 kết quả:

zuǒ liào

1/1

zuǒ liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) condiments
(2) seasoning