Có 3 kết quả:

bèn

1/3

Từ điển trích dẫn

1. Một dạng của chữ 體.
2. Giản thể của chữ 體.

giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Một dạng của chữ 體.
2. Giản thể của chữ 體.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Thân thể: 身體 Thân thể;
② Thể, hình thể, chất: 物體 Vật thể; 全體 Toàn thể; 液體 Chất lỏng; 個體 Cá thể;
③ Thể, lối: 字體 Thể chữ, lối chữ; 文 體 Thể văn;
④ Lĩnh hội, thể hội, thể nghiệm, đặt mình vào đấy: 體驗 Thể nghiệm, nghiệm thấy; 體察 Đặt mình vào đấy để xét; 體恤 Đặt mình vào đấy mà thương xót;
⑤ Thể (bản chất bao hàm bên trong, trái với dụng 用), bản thể, bản chất;
⑥ Lí thuyết (trái với thực hành) Xem 體 [ti].

Từ điển Trần Văn Chánh

【體己】thể kỉ [tiji] ① Của riêng. Cg. 梯己 [tiji];
② Thân cận: 體己人 Người thân cận. Xem 體 [tê].

Từ ghép 2

giản thể

Từ điển phổ thông

1. thân, mình
2. hình thể
3. dạng

Từ điển trích dẫn

1. Một dạng của chữ 體.
2. Giản thể của chữ 體.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 體 (bộ 骨).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ ngu đần.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Thể 骵.

Từ điển Trung-Anh

(1) body
(2) form
(3) style
(4) system
(5) substance
(6) to experience
(7) aspect (linguistics)

Từ ghép 563

ài zī bìng kàng tǐ 艾滋病抗体Àò lín pǐ kè tǐ yù chǎng 奥林匹克体育场bā bèi tǐ 八倍体bā miàn tǐ 八面体bái sè tǐ 白色体bái tǐ 白体bàn dǎo tǐ 半导体bàn dǎo tǐ chāo diǎn zhèn 半导体超点阵bàn dǎo tǐ tàn cè qì 半导体探测器bàn liú tǐ 半流体bàn luǒ tǐ 半裸体Bāo róu shì luó xuán tǐ 包柔氏螺旋体Bāo shì luó xuán tǐ 包氏螺旋体běn tǐ 本体běn tǐ lùn 本体论biān nián tǐ 编年体biǎn táo tǐ 扁桃体biǎn táo tǐ yán 扁桃体炎biàn tǐ 变体biàn tǐ 遍体biàn tǐ lín shāng 遍体鳞伤biāo féi tǐ zhuàng 膘肥体壮bìng yuán tǐ 病原体bō lí tǐ 玻璃体bǔ tǐ 补体bù chéng tǐ tǒng 不成体统bù hé tǐ tǒng 不合体统bù shí dà tǐ 不识大体bù tǐ miàn 不体面cān kǎo tuǒ qiú tǐ 参考椭球体cǎo tǐ 草体cháng fāng tǐ 长方体cháng rǎn sè tǐ 常染色体chāo dǎo diàn tǐ 超导电体chāo dǎo tǐ 超导体chāo méi tǐ 超媒体chéng hé tǐ tǒng 成何体统chéng tǐ 成体chì shēn lù tǐ 赤身露体chuán shū méi tǐ 传输媒体chuán tǐ 船体chuāng tǐ 窗体chuí tǐ 垂体cí tǐ 磁体cí tǐ 雌体cí xióng tóng tǐ 雌雄同体cí xióng tóng tǐ rén 雌雄同体人cí xióng tóng tǐ xìng 雌雄同体性cǐ shì tǐ dà 此事体大cū tǐ 粗体cū tǐ zì 粗体字dà tǐ 大体dà tǐ shàng 大体上dān bèi tǐ 单倍体dān kè lóng kàng tǐ 单克隆抗体dān tǐ 单体dān yī hé tǐ zì 单一合体字dān yuán duō bèi tǐ 单源多倍体dǎo tǐ 导体dé tǐ 得体dé zhì tǐ měi 德智体美děng lí zǐ tǐ 等离子体dī tǐ wēn zhèng 低体温症diǎn zhèn zì tǐ 点阵字体diàn dǎo tǐ 电导体diàn jīng tǐ 电晶体Dōng Fēi Gòng tóng tǐ 东非共同体dòng tǐ 胴体Dú lì guó jiā lián hé tǐ 独立国家联合体Dú lián tǐ 独联体dú tǐ 独体dú tǐ zì 独体字Dù shì xiàn tǐ 杜氏腺体duì ǒu duō miàn tǐ 对偶多面体duì yìng tǐ 对映体duì yìng yì gòu tǐ 对映异构体duō bèi tǐ 多倍体duō jiǎo tǐ 多角体duō méi tǐ 多媒体duō miàn tǐ 多面体duō xiàn rǎn sè tǐ 多腺染色体duò xìng qì tǐ 惰性气体èr bèi tǐ 二倍体èr shí miàn tǐ 二十面体èr shí yī sān tǐ zōng hé zhèng 21三体综合症fā guāng èr jí tǐ 发光二极体fā yīn tǐ 发音体fán tǐ 繁体fán tǐ zì 繁体字fēi dǎo tǐ 非导体gāng tǐ 刚体gāng tǐ zhuǎn dòng 刚体转动Gāo ěr jī fù hé tǐ 高尔基复合体Gāo ěr jī tǐ 高尔基体Gāo ěr jī tǐ 高尔机体gāo tǐ páng pí 高体鳑鲏gè tǐ 个体gè tǐ hù 个体户gè tǐ jīng jì xué 个体经济学gōng gòng tuán tǐ 公共团体gōng tǐ 供体Gōng tǐ 工体gòng hé zhèng tǐ 共和政体gòng tóng tǐ 共同体gòng xiǎng ruǎn tǐ 共享软体gōu duān luó xuán tǐ bìng 钩端螺旋体病gù tǐ 固体gù tǐ rè róng jī guāng qì 固体热容激光器gù tǐ róng tǐ 固体溶体gù tǐ wù lǐ 固体物理gù tǐ wù zhì 固体物质guó jì méi tǐ 国际媒体guó jiā tǐ wěi 国家体委guó tǐ 国体guò yǎng wù méi tǐ 过氧物酶体hǎi mǎ tǐ 海马体hǎi mián tǐ 海绵体hàn zì zì tǐ 汉字字体hé táng tǐ 核糖体hé tǐ zì 合体字hé xiǎo tǐ 核小体hēi tǐ 黑体hēi tǐ fú shè 黑体辐射hēi tǐ zì 黑体字huáng tǐ 黄体huáng tǐ qī 黄体期huáng tǐ tóng 黄体酮hún bù fù tǐ 魂不附体hún rán yī tǐ 浑然一体hùn hé tǐ 混合体huó tǐ 活体huó tǐ jiǎn shì 活体检视huó tǐ zǔ zhī jiǎn chá 活体组织检查huò tǐ 或体Jī dū Shèng tǐ jié 基督圣体节jī tǐ 基体jī tǐ 机体jī tǐ 肌体jī yīn rǎn sè tǐ yì cháng 基因染色体异常jí hé tǐ 集合体jí tǐ 集体Jí tǐ Ān quán Tiáo yuē Zǔ zhī 集体安全条约组织jí tǐ fáng hù 集体防护jí tǐ fén mù 集体坟墓jí tǐ hù 集体户jí tǐ huà 集体化jí tǐ qiáng jiān 集体强奸jí tǐ xíng zǒu 集体行走jí tǐ zhǔ yì 集体主义jì yì tǐ 记忆体jì zhuàn tǐ 纪传体jiān guǎn tǐ zhì 监管体制jiǎn tǐ 简体jiǎn tǐ zì 简体字jiāo tǐ 胶体jiǎo zhù tǐ 角柱体jié jīng tǐ 结晶体jié zhī jiè tǐ bìng dú 节肢介体病毒jié zhuàng tǐ 睫状体jiě tǐ 解体jiě tǐ 觧体jìn dì tiān tǐ 近地天体jīng jì tǐ xì 经济体系jīng jì tǐ zhì 经济体制jīng tǐ 晶体jīng tǐ guǎn 晶体管jīng tǐ jié gòu 晶体结构jīng zhuàng tǐ 晶状体jiǔ miàn tǐ 九面体jiù tǐ 旧体jiù tǐ shī 旧体诗jiù zì tǐ 旧字体jù hé tǐ 聚合体jù tǐ 具体jù tǐ dào 具体到jù tǐ ér wēi 具体而微jù tǐ huà 具体化jù tǐ jì huà 具体计划jù tǐ shuō míng 具体说明jù tǐ wèn tí 具体问题juān tǐ 蠲体jué yuán tǐ 绝缘体jūn shì tǐ yù 军事体育jūn tǐ 军体jūn zhǔ zhèng tǐ 君主政体kǎi tǐ 楷体kān cài chī fàn , liáng tǐ cái yī 看菜吃饭,量体裁衣kàng Rì jiù wáng tuán tǐ 抗日救亡团体kàng tǐ 抗体kě cí huà tǐ 可磁化体kě tǐ 可体kè tǐ 客体kuài shǎn jì yì tǐ 快闪记忆体kuài tǐ 块体kuàng tǐ 矿体lèi xīng tǐ 类星体lì fāng tǐ 立方体lì kè cì tǐ 立克次体lì shì lì kè cì tǐ 立氏立克次体lì tǐ 立体lì tǐ 隶体lì tǐ diàn yǐng yuàn 立体电影院lì tǐ jǐ hé 立体几何lì tǐ jiāo chā 立体交叉lì tǐ jiǎo 立体角Lì tǐ pài 立体派lì tǐ shè xiàng jī 立体摄像机lì tǐ shēng 立体声lì tǐ tú 立体图lì tǐ yì gòu 立体异构lì tǐ yì gòu tǐ 立体异构体lì tǐ zhào piàn 立体照片lián tǐ 连体lián tǐ bié shù 联体别墅lián tǐ shuāng bāo tāi 连体双胞胎lián tǐ yīng 连体婴lián tǐ yīng ér 连体婴儿lián xù tǐ 连续体liáng tǐ cái yī 量体裁衣liáng tǐ wēn 量体温liáng tǐ zhòng 量体重liè tǐ xī chóng 裂体吸虫líng tǐ 灵体lǐng dǎo jí tǐ 领导集体liú tǐ 流体liú tǐ dòng lì xué 流体动力学liú tǐ hé shì yàn 流体核试验liú tǐ lì xué 流体力学liú xīng tǐ 流星体Liǔ tǐ 柳体liù miàn tǐ 六面体lù tǐ 露体luó xuán tǐ 螺旋体luǒ tǐ 裸体luǒ tǐ zhǔ yì 裸体主义luǒ tǐ zhǔ yì zhě 裸体主义者méi tǐ 媒体méi tǐ fǎng wèn kòng zhì 媒体访问控制méi tǐ jiē kǒu lián jiē qì 媒体接口连接器méi tǐ zì yóu 媒体自由měi tǐ xiǎo pù 美体小铺Míng cháo tǐ 明朝体míng tǐ 明体mǔ qún tǐ 母群体mǔ tǐ 母体nǎo chuí tǐ 脑垂体nǎo xià chuí tǐ 脑下垂体nèi hán tǐ 内含体nián lǎo tǐ ruò 年老体弱niǎo yì yī yuán tǐ 鸟疫衣原体níng jiāo tǐ 凝胶体nóng yè jí tǐ huà 农业集体化nǚ tǐ chéng 女体盛Ōū gòng tǐ 欧共体Ōū zhōu Gòng tóng tǐ 欧洲共同体ǒu lián jīng tǐ guǎn 耦联晶体管pāo shè tǐ 抛射体pāo tǐ 抛体pèi tǐ 配体piān táo tǐ 扁桃体piān táo tǐ yán 扁桃体炎pián tǐ 骈体pián zhī tǐ 胼胝体pò tǐ zi 破体字pǔ shì lì kè cì tǐ 普氏立克次体qì tǐ 气体qì tǐ 砌体qì tǐ kuò sàn 气体扩散qì tǐ lí xīn 气体离心qián tǐ 前体qiú tǐ 球体qū tǐ 屈体qū tǐ 躯体quán tǐ 全体quán tǐ huì yì 全体会议quán tǐ rén yuán 全体人员qún tǐ 群体qún tǐ xìng shì jiàn 群体性事件qún zhòng tuán tǐ 群众团体rǎn sè tǐ 染色体rǎn sè tǐ bèi xìng 染色体倍性rǎn sè tǐ sān bèi tǐ zhèng 染色体三倍体症rén tǐ 人体rén tǐ gōng xué 人体工学rén tǐ jiě pōu 人体解剖rén tǐ jiě pōu xué 人体解剖学rén tǐ qì guān 人体器官rén zào tiān tǐ 人造天体rèn tǐ 韧体róng méi tǐ 溶酶体róng tǐ 溶体róng wéi yī tǐ 融为一体ròu tǐ 肉体ruǎn tǐ 软体ruǎn tǐ dòng wù 软体动物ruǎn tǐ pèi sòng zhě 软体配送者ruǎn tǐ yè 软体业ruò shì qún tǐ 弱势群体sān jiǎo zhù tǐ 三角柱体sān tǐ 三体sān tǐ wèn tí 三体问题Sān wèi Yī tǐ 三位一体sǎn tǐ 散体sāo tǐ 骚体sè sù tǐ 色素体shān tǐ 山体shǎn shuò tǐ 闪烁体shè huì tuán tǐ 社会团体shēn tǐ 身体shēn tǐ bù fèn 身体部分shēn tǐ jiǎn chá 身体检查shēn tǐ lì xíng 身体力行shēn tǐ zhàng hài 身体障害shēn tǐ zhì liàng zhǐ shù 身体质量指数shén tǐ 神体shēng tǐ 牲体shēng wù qì tǐ 生物气体shēng wù tǐ 生物体shèng tǐ 圣体Shèng tǐ jié 圣体节shèng tǐ xuè 圣体血shī tǐ 尸体shī tǐ dài 尸体袋shī tǐ jiě pōu 尸体解剖shī tǐ miàn 失体面shī tǐ pōu jiǎn 尸体剖检shī tǐ tǒng 失体统shí èr miàn tǐ 十二面体shí tǐ 实体shí tǐ céng 实体层shí tǐ diàn 实体店shǐ chéng yī tǐ 使成一体shì jūn tǐ 噬菌体shì tǐ 事体shǒu xiě tǐ 手写体shòu tǐ 受体shū tǐ 书体shuāng bèi tǐ 双倍体shuāng tǐ chuán 双体船shuǐ mǔ tǐ 水母体shuǐ tǐ 水体shuǐ xī tǐ 水螅体sī shì tǐ dà 斯事体大sī xiǎng tǐ xì 思想体系sì jiǎo zhù tǐ 四角柱体sì miàn tǐ 四面体sì tǐ 四体sì tǐ bù qín , wǔ gǔ bù fēn 四体不勤,五谷不分sōng guǒ tǐ 松果体sòng tǐ 宋体sōu xún ruǎn tǐ 搜寻软体sú tǐ zì 俗体字suí jī cún qǔ jì yì tǐ 随机存取记忆体tè xǔ bàn dǎo tǐ 特许半导体tǐ bì 体壁tǐ biǎo 体表tǐ cái 体栽tǐ cái 体裁tǐ cāo 体操tǐ cāo duì 体操队tǐ cāo yùn dòng yuán 体操运动员tǐ cè 体侧tǐ chá 体察tǐ cháng 体长tǐ dà sī jīng 体大思精tǐ fá 体罚tǐ fū 体肤tǐ gǎn 体感tǐ gǎn wēn dù 体感温度tǐ gé 体格tǐ gé jiǎn chá 体格检查tǐ huì 体会tǐ jī 体积tǐ jī bǎi fēn bǐ 体积百分比tǐ jī dān wèi 体积单位tǐ jiǎn 体检tǐ lì 体例tǐ lì 体力tǐ lì láo dòng 体力劳动tǐ liàng 体谅tǐ liàng 体量tǐ máo 体毛tǐ mào 体貌tǐ miàn 体面tǐ mó 体模tǐ nèi 体内tǐ néng 体能tǐ niàn 体念tǐ pò 体魄tǐ qiāng 体腔tǐ rèn 体认tǐ ruò 体弱tǐ shì 体势tǐ shì 体式tǐ shū 体书tǐ tài 体态tǐ tán 体坛tǐ tiē 体贴tǐ tiē rù wēi 体贴入微tǐ tǒng 体统tǐ tuán 体团tǐ wài 体外tǐ wài shòu jīng 体外受精tǐ wèi 体位tǐ wèi 体味tǐ wēn 体温tǐ wēn biǎo 体温表tǐ wēn guò dī 体温过低tǐ wēn jì 体温计tǐ wēn jiǎn cè yí 体温检测仪tǐ wú wán fū 体无完肤tǐ wù 体悟tǐ xī 体惜tǐ xì 体系tǐ xì bāo 体细胞tǐ xiàn 体现tǐ xiāng jì 体香剂tǐ xiào 体校tǐ xíng 体刑tǐ xíng 体型tǐ xíng 体形tǐ xìng 体性tǐ xù 体恤tǐ xù rù wēi 体恤入微tǐ xù shān 体恤衫tǐ xuǎn 体癣tǐ yàn 体验tǐ yè 体液tǐ yù 体育tǐ yù bǐ sài 体育比赛tǐ yù chǎng 体育场tǐ yù chǎng guǎn 体育场馆tǐ yù dá biāo cè yàn 体育达标测验tǐ yù duàn liàn 体育锻炼tǐ yù guǎn 体育馆tǐ yù huó dòng 体育活动tǐ yù jiè 体育界tǐ yù xì 体育系tǐ yù xiàng mù 体育项目tǐ yù yùn dòng 体育运动tǐ yù zhī chuāng 体育之窗tǐ zhēng 体征tǐ zhì 体制tǐ zhì 体质tǐ zhòng 体重tǐ zhòng jì 体重计tǐ zhòng qì 体重器tiān tǐ 天体tiān tǐ guāng pǔ xué 天体光谱学tiān tǐ lì xué 天体力学tiān tǐ wù lǐ 天体物理tiān tǐ wù lǐ xué 天体物理学tiān tǐ wù lǐ xué jiā 天体物理学家tiān tǐ yǎn huà xué 天体演化学tiān tǐ zhǔ yì 天体主义tiào jí tǐ wǔ 跳集体舞tōng tǐ 通体tóng chái tuán tǐ 同侪团体tóng fēn yì gòu tǐ 同分异构体tóng sù yì xíng tǐ 同素异形体tǒng yī tǐ 统一体tū duō miàn tǐ 凸多面体tū miàn tǐ 凸面体tuán tǐ 团体tuán tǐ guàn jūn 团体冠军tuán tǐ xíng 团体行wài guó méi tǐ 外国媒体wàn wéi wǎng lián hé tǐ 万维网联合体wēi lì tǐ 微粒体Wéi jī méi tǐ Jī jīn huì 维基媒体基金会wēn shì qì tǐ 温室气体wēn tǐ ròu 温体肉wén tǐ 文体wǔ tǐ tóu dì 五体投地wù tǐ 物体xī yǒu qì tǐ 稀有气体Xì míng tǐ 细明体xiá ěr yī tǐ 遐迩一体xià tǐ 下体xiān jìn jí tǐ 先进集体xiān tǐ 纤体xiàn chuí tǐ 腺垂体xiàn lì tǐ 线粒体xiàn tǐ 腺体xiāng tǐ jì 香体剂xiàng tǐ cái yī 相体裁衣xiǎo tuán tǐ zhǔ yì 小团体主义xié tǐ 斜体xié tǐ zì 斜体字xīn guǎng tǐ pán 心广体胖xīn kuān tǐ pán 心宽体胖xīn wén méi tǐ 新闻媒体Xīn yì zōng hé tǐ 新艺综合体xīn zì tǐ 新字体xīng tǐ 星体xíng tǐ 形体xíng tǐ 行体xìng rén tǐ 杏仁体xióng tǐ 雄体yā diàn tǐ 压电体yán tǐ 颜体yán tǔ tǐ 岩土体yǎn tǐ 掩体yè lǜ tǐ 叶绿体yè tǐ 液体yī bù bì tǐ 衣不蔽体yī tǐ 一体yī tǐ huà 一体化yī tǐ liǎng miàn 一体两面yī yuán tǐ 衣原体yí tǐ 遗体yí tǐ gào bié shì 遗体告别式yì gòu tǐ 异构体yì shù tǐ cāo 艺术体操yì tǐ 异体yì tǐ zì 异体字yì yuán duō bèi tǐ 异源多倍体yì zhì tǐ 异质体yīn jié tǐ 音节体yǐn tǐ xiàng shàng 引体向上yìn shuā tǐ 印刷体yìng tǐ 硬体yìng yòng ruǎn tǐ 应用软体yóu shuì tuán tǐ 游说团体yǒu jī tǐ 有机体yòu tǐ 幼体yuán zhù tǐ 圆柱体yuán zhuī tǐ 圆锥体zài tǐ 载体zhěng tǐ 整体zhěng tǐ fú wù shù wèi wǎng lù 整体服务数位网路zhěng tǐ shù wèi fú wù wǎng lù 整体数位服务网路zhèng diàn zǐ fā shè tǐ céng 正电子发射体层zhèng duō miàn tǐ 正多面体zhèng fāng tǐ 正方体zhèng tǐ 政体zhèng tǐ 正体zhèng tǐ zì 正体字zhèng zhì tǐ zhì 政治体制zhī jué jiě tǐ 知觉解体zhī tǐ 肢体zhī tǐ chōng tū 肢体冲突zhī yuán tǐ 支原体zhī yuán tǐ fèi yán 支原体肺炎zhī zhì tǐ 脂质体Zhōng tǐ Xī yòng 中体西用zhòng zhí tǐ 种植体zhǔ tǐ 主体Zhǔ tǐ Sī xiǎng 主体思想zhù tǐ 柱体zhuǎn tǐ 转体zhuàn tǐ 篆体zī shì tǐ dà 兹事体大zì gēn hé tǐ zì 字根合体字zì tǐ 字体zì tǐ miǎn yì jí bìng 自体免疫疾病zì yóu luò tǐ 自由落体zì yóu tǐ cāo 自由体操zǒng tǐ 总体zǒng tǐ guī huà 总体规划zǒng tǐ jīng jì xué 总体经济学zǒng tǐ mù biāo 总体目标zǒng tǐ shàng shuō 总体上说