Có 1 kết quả:

tǐ lì

1/1

tǐ lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) physical strength
(2) physical power