Có 1 kết quả:

tī ji qián

1/1

tī ji qián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

private saved money of close family members