Có 1 kết quả:

tǐ niàn

1/1

tǐ niàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to consider sb else's position
(2) to put oneself in sb else's shoes