Có 1 kết quả:

tǐ wù

1/1

tǐ wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to experience
(2) to realize
(3) to comprehend