Có 1 kết quả:

tǐ xuǎn

1/1

tǐ xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ringworm
(2) Tinea corporis