Có 1 kết quả:

tǐ yù dá biāo cè yàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

physical fitness test (for school students etc)