Có 1 kết quả:

tǐ yù duàn liàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

physical exercise