Có 1 kết quả:

tǐ liàng

1/1

tǐ liàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to empathize
(2) to allow (for sth)
(3) to show understanding
(4) to appreciate