Có 1 kết quả:

tǐ liàng

1/1

tǐ liàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) body weight
(2) dimensions